ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ www.arbra.eu

I.ПРЕДМЕТ

Чл.1. /1/Настоящите общи условия уреждат отношенията между „АРБРА“ООД – гр.Пловдив, ЖК „Марица Гардънс“, блок 10, ап.15, ЕИК 204556787, представлявано от Управителя ИВАН СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/И/ на  информационната платформа за онлайн пазаруване www.arbra.eu, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

/2/С осъществяването на достъп,разглеждане и ползване на уебсайта www.arbra.eu ползвателят  се съгласява с настоящите Общи условия и е обвързан с  тях. Общите условия се прилагат за регистрирани и нерегистрирани потребители.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика:  „АРБРА“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр.Пловдив, : гр.Пловдив, Марица Гардънс,блок 10,ап.15.
 3. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, Марица Гардънс, блок 10,ап.15, e-mail: office@arbra.eu, тел:0893 344 444
 4. Вписване в търговския регистър: ЕИК: 204556787
 5. Надзорни органи:
  • Комисия за защита на личните данни
  • Адрес: гр. София, бул. „бул. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: (02) 9153518Email:  kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
  • Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
   тел.: 02 / 980 25 24
   факс: 02 / 988 42 18
   гореща линия: 0700 111 22
   Уеб сайт: www.kzp.bg
  • Национална агенция за приходите
   ТД на НАП София,
   Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,
   тел.: 02/ 9859 3821
   Уеб сайт: www.nap.bg
  •  Комисия за защита на конкуренцията,
   Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18
   Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч
   Телефони: Деловодство: 02/9356 113
   Факс: 02 980 73 15
   Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
   Уеб сайт: www.cpc.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e информационната платформа/уебсайт  www.arbra.eu, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. 1.Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка като гост. Ползвателят – гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
 8. Да предоставят вярна,точна и пълна информация при ползване на уебсайта www.arbra.eu,да спазват действащото законодателство и настоящите Общи условия
 9. Да се въздържат от извършване на действия,които могат да имат за последица увреждане на Доставчика,на друг Ползвател или на информационната платформа на електронния магазин, както и да не нарушават авторските права и правата на интелектуална собственост при ползване на предоставения им достъп до електронния магазин.

  Всички права на интелектуална собственост и авторски права, касаещи материали в уебсайта www.arbra.eu, както и включените в него  изображения, лого, дизайн, определени търговски марки, софтуер, сорс код са собственост на Доставчика. Ползвателят носи отговорност за всяко действие, съставляващо посегателство върху посочените права.

 10. Да не копират, възпроизвеждат и разпространяват изцяло или отчасти уебсайта www.arbra.eu или материали от него, без  предварително писмено съгласие на Доставчика.
 11. С приемане на настоящите Общи условия Ползвателят дава съгласието си да получава съобщения и информация във връзка с рекламиране на Доставчика или трети лица. Ползвателят има право по всяко време да извърши отказ от това право.

  Чл. 4. (1) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

   (2)Доставчикът не гарантира и не носи отговорност:
  – относно верността, коректността и пълнотата на информацията в сайта. Всички материали на уебсайта   www.arbra.eu имат информативно значение и нямат характер на консултация, насока или препоръка, респ. не гарантират постигане на резултат.
  – относно възможността за достъп до уебсайта, респeктивно непрекъсваемостта на този достъп и качеството му.
  – относно противоправни действия на трети лица, включително такива, увреждащи уебсайта   www.arbra.eu и/или злепоставящи Доставчика, вследствие на които е настъпила вреда за Ползвателите.

   

  (3)Доставчикът има право да се разпорежда със сайта по своя преценка, включително да спира действието му за определени периоди от време, като не дължи на Ползвателите обосновка на причините за това. Сключените до момента договори се гарантират и изпълняват  при условията, действали към момента на сключването им.
  Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.arbra.eu или друго средство за комуникация от разстояние.

  (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

  (3)Доставчикът не носи отговорност в случай,че Ползвателят му е предоставил неверни, непълни или некоректни данни, по причина на които доставката на стоката  не е изпълнена.

   

  (4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

  (5) Доставчикът – лично или чрез трето лице( подизпълнител) доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

  (6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

  Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.arbra.eu.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително публикува на сайта си www.arbra.eu условията за доставка на отделните стоки, като тези условия са неразделна част от настоящите Общи условия

Срокът за доставка. Съгласно Общите условия крайният срок за доставка е до 7 работни дни.

Начин на плащане:

 • авансово-чрез EasyPay, ePay, дебитни и кредитни карти.
 • отложено – при доставка на указан от Ползвателя адрес или при получаване на адрес на куриер или на офис, посочен от  Доставчика .

Стойността на разходите по доставката на стоката се определят съгласно тарифите на куриера и  не е включена в цената й.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

– за стоки с нарушена комплектност или влошен търговски вид, включително, но не само: с наранявания, деформации, липси, повреди и др.

– в други предвидени в закона случаи.

(3) Правото на отказ от договора може да бъде упражнено от Ползвателя,при условие , че връщането на стоката е във вида, в който е получена, вкл.при съхранена цялост на опаковката й и на знаците, установяващи липса на разопаковане или ползване на продукта, включително, но не само – пломби, стикери и др.

(4)Правото на отказ се упражнява от Ползвателя с писмено уведомление до Доставчика в 14 дневния срок по ал.1, изпратено по  електронна поща или електронната форма на www.arbra.eu. Уведомлението следва да съдържа име, адрес, телефонен номер, електронен адрес на ползвателя, номер на поръчката, както и банковата му сметка, на която да му бъде възстановена сумата. Примерната форма за отказ от договора на сайта www.arbra.eu е препоръчителна, но не е задължителна.

(5) Ползвателят получава на електронната си поща потвърждение от Доставчика за полученото Уведомление.

 (6) В срок от  14 дни от изпращане на Уведомлението  Ползвателят следва да върне стоката на Доставчика на адрес: гр. Пловдив, ЖК Марица Гардънс блок 10 ап.15.
(7) Ползвателят заплаща само  разходите за връщане на Стоката.
(8) В срок от 14 дни от датата на получаване от Доставчика на Уведомлението за отказ, но не по-рано от датата, на която същият е получил обратно Стоката, Доставчикът възстановява всички суми, които Ползвателят е платил по договора, като  удържа разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е заплатил за своя сметка тези разходи и е уведомил своевременно Доставчика за това.

(9) Ползвателят е длъжен да съхранява с грижата на добър стопанин  стоката, по отношение на която реализира правото на отказ по настоящия член.

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика

Онлайн консултации

Съветите в индивидуалната консултация за красота, са само препоръчителни, и АРБРА ООД или д-р Василка Юрукова в частност, не носят никаква юридическа отговорност за вреди от тяхното прилагане.